ข้อกำหนดนโยบายการตั้ง Password
พาสเวิร์ดต้องมีความยาว 8 ตัวอักษร
ต้องมีตัวอักษร (a, b, c,…z) อย่างน้อย 1 ตัว
ตัวอักขระพิเศษหนึ่งตัว เช่น # , * ,@
ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว (1,2,3,...,0)
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยของการเข้าสู่ข้อมูลของท่านคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น