บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
เพื่อคู่ค้าทุกท่านจะได้รับทราบถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยบริษัทได้ประกาศให้ทราบไว้ที่ www.homepro.co.th/privacy-notice